Ochrana osobných údajov

  • Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Teda výlučne na spracovanie a vybavenie objednávky a doručenie tovaru objednávateľovi. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, alebo poznámkou priamo v objednávke, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
  • Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
  • Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovaná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
    Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.6.2018.
Osobné údaje

S odoslaním objednávky súhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov na spracovanie v našom informačnom systéme a pre naše marketingové účely. Kvôli Vašej ochrane budeme vyžadovať iba nevyhnutne potrebné údaje k spracovaniu objednávky a bezpečnému doručeniu tovaru.
Údaje nebudú poskytované tretej osobe, s výnimkou, keď si vyberiete spôsob dopravy prepravnou službou. Externému prepravcovi sa poskytnú nevyhnutne potrebné údaje za účelom doručenia zásielky. E-mailová adresa zákazníka bude poskytnutá prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk (ak zákazník u nás nakupoval z portálu Heureka.sk) za účelom zaslania dotazníka hodnotiaceho kvalitu nášho internetového obchodu.
Svoje osobné údaje poskytujete na neurčitú dobu a v súlade so zákonom môžete kedykoľvek zrušiť poskytnutie týchto údajov k spracovaniu. Na požiadanie preto vymažeme Vaše údaje z databázy.
Ako prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladáme v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zabezpečujeme ich maximálnu ochranu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.